1. İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,

FormMap, TemelSafinaz Sağlıklı Yaşam Platformu’na ait “formmap.temelsafinaz.com” adlı internet sitesini,

SİTE, “formmap.temelsafinaz.com” adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI, SİTE’ye üye olan ve SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

İŞLETME, SİTE’de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI’ya bedeli karşılığında yine SİTE’de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

HİZMET/LER, SİTE’de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulacak ve İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetleri ifade eder.

İŞLETME ve FormMap birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. FormMap, KULLANICI ile İŞLETME’yi bir araya getiren bir platform olup; FormMap hiçbir surette HİZMETLER’in sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya İŞLETME’nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

İŞLETME, KULLANICI’ya HİZMET’i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET’in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan FormMap yalnızca KULLANICI’ya ve İŞLETME’ye aracılık eder ve KULLANICI ile İŞLETME’nin tarafı olduğu temel hizmet veya ürün satış ilişkisinin tarafı değildir. HİZMETLER’in satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek HİZMETLER FormMap’in taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, FormMap’in rolü İŞLETME ve KULLANICI’yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

KULLANICI, SİTE’yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE’nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

FormMap, SİTE’de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI’nın, FormMap bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE’yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen satış ve hizmetlere katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, FormMap tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE’yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

FormMap bu Kullanım Koşulları’nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda KULLANICI’nın hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda KULLANICI’nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin FormMap’dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Siteye Giriş

SİTE’ye giriş ve web sitesi sayfalarının çoğuna ulaşım için kayıt olmanız gerekmez ancak SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER’i satın almak için SİTE’ye üye olmak gerekmektedir.

 1. Web sitesinin Kullanımı

Kullanıcı SİTE’yi kişisel amaçları için kullanabilir, yazdırabilir veya bazı materyalleri indirebilir ancak SİTE içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Bu materyal online ya da offline, FormMap’in izni olmadan yeniden yayınlanamaz.

Bu SİTE üzerinde bulunan bütün kullanım hakları FormMap tarafından sahip olunmaktadır, ve FormMap’in izni olmadan kesinlikle çoğaltılamaz.

KULLANICILAR SİTE üzerinde sadece 1 hesap açabilir. SİTE yönetimi, birden çok hesap açan ya da açtığından şüphelenilen herhangi bir kişinin, promosyon ya da sunulan teklifleri kötüye kullanmaması için kapatma hakkına sahiptir.

KULLANICI, FormMap aracılığı ile İŞLETME tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI’nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla FormMap’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

FormMap’in KULLANICI’larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulan HİZMETLER’in KULLANICI’lar tarafından satın alınması ve SİTE’de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET’i yine SİTE’de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İŞLETME’den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın satın almış olduğu HİZMET’in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, FormMap aracılığı ile İŞLETME’den satın aldığı HİZMET’i, aksi kararlaştırılmadıkça, kampanyada belirlenen koşullarla kullanacaktır. KULLANICI’nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET’in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde KULLANICI’nın talebi doğrultusunda İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI’ya verilecektir. FormMap, HİZMET’in sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KULLANICI’nın FormMap aracılığı ile satın aldığı HİZMET veya kodu, İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

KULLANICI, HİZMET’in kullanımı için verilen kodun veya SİTE kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde FormMap’in ya da İŞLETME’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

HİZMET’in kullanımı için verilen kodun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE’de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan Hizmet Kullanım Kodları geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan Hizmet Kullanım Kodları nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

KULLANICI, İŞLETME’nin münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER’e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER’in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, İŞLETME’nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde FormMap’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, FormMap’in İŞLETME’nin HİZMETLER’i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve FormMap’dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak FormMap, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İŞLETME’ye rücu edebilir. Bununla birlikte, FormMap işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, FormMap’in HİZMET’i sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. FormMap, İŞLETME tarafından KULLANICI’ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET’in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca İŞLETME’ye karşı ileri süreceğini, FormMap’in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, FormMap’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak FormMap, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İŞLETME’ye rücu edebilir. Bununla birlikte, FormMap işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

İade Talepleri: 4077 sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve HİZMETLER’e ilişkin fırsat kodunu, ürün satımına ilişkin sözleşmelerde ürünün KULLANICI’ya teslim edildiği tarihten itibaren ve diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 24 saat içerisinde iade edebilir.

İade talebi, e-posta veya yazılı olarak aracı olarak FormMap’a iletilebilir. FormMap çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, FormMap’in takdirinde olmak üzere, hizmet kuponunun geçerlilik süresi boyunca kullanıcı hesabına para iadesi yapılabilmektedir, ancak FORMMAP bununla yükümlü tutulamaz.. Her hâlükârda geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işleme alınmamaktadır.

SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satılan HİZMET’in, kullanılmasının İŞLETME’den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile İŞLETME arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI’ya tanınmış olan süreler hizmet kullanım detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin hizmet kullanım kodları KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda FormMap’in KULLANICI’ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen işletmeler hizmetin kullanımını muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET’e ilişkin bedel FORMMAP tarafından İŞLETME’ye ödenmişse KULLANICI’dan tahsil edilen bedelin KULLANICI’ya iadesi İŞLETME tarafından yapılacaktır. Eğer İŞLETME’ye aktarılan bedel ile FormMap’in tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, FormMap’in yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. FormMap’in İŞLETME’ye aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Web Sitesi Ziyaretçi Yönetimi

Kişisel özel bilgiler hariç, gizlilik politikası çerçevesinde, SİTE’ye yüklenen, upload edilen hiçbir malzeme gizli olarak kabul edilmez. İtiraz halinde dahi FormMap SİTE’ye yüklenen bu malzemeleri kullanabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilir.

FormMap, SİTE’de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin FormMap tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

Kullanırken, bu siteye veya siteden gönderilip, alınamayacak materyaller;

– gerekli izinler alınmamış olanlar

– ayrımcılık, vahşi öğeler, porno ve genel ahlaka aykırı görüntüler, ırkçı, başkalarını rahatsız edecek ve davaya konu olabilecek her turlu malzeme

– zararlı içeriğe sahip virüs, yazılım veya data

Bu görüntü veya içerikleri yükleyen kişilerin açıklanması konusunda, adli kişi ve kurumlar ile tam işbirliği yapılacaktır.

KULLANICI, SİTE’yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden FormMap’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçlerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, FormMap ‘un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, FormMap ‘un açık ve yazılı iznini almadan, SİTE’nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE’nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE’ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE’de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE’nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

KULLANICI’nın, SİTE’yi başka bir SİTE’ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE’ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

FormMap, SİTE’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. FormMap, KULLANICI’nın SİTE’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. FormMap, SİTE’nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. FormMap, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 1. Başka Web sitelerine / sitelerinden bağlantı

Başka web sitelerine olan bağlantı sadece KULLANICI’nın daha iyi bir hizmet alması için sağlanmıştır. Bu site içerikleri FormMap tarafından kontrol edilmemektedir ve FormMap bu siteler hakkında sorumluluk kabul etmez. FormMap hiç bir web sitesini önermez ya da size bu konuda tavsiye vermez. Başka web sitelerine girmek kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Başka bir web sitesine girildiğinde KULLANICI,

 1. a)     bu içeriğin FormMap tarafından sağlanmadığını
 2. b)    FormMap’in bu web sitesi ile herhangi bir bağlantıya sahip olmadığını

kabul eder.

FormMap, SİTE üzerinde, FormMap’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME’nin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, FormMap tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FormMap’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

FormMap; SİTE’nin üçüncü şahıs KULLANICI’ları, FormMap KULLANICI’ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının FormMap hizmetiyle ilgili ve FormMap aracılığı ile kullanılan HİZMETLER’LE ilgili ya da KULLANICI’nın SİTE’yi ve/veya FormMap hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. FormMap, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE’yle bağlantılı veya SİTE’ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

 1. Yasal Uyarı

FormMap www.FormMap.com sitesindeki bilgilerin tamamının doğru olduğuna dair bütün sorumlulukların yerine getirilmesini kabul eder, ancak, İŞLETME tarafından bildirilen ve FormMap üzerindeki materyallerin tamamının doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti etmez. SİTE üzerindeki materyalleri hiçbir ihbar suresi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. SİTE üzerinde bulunan materyallerden güncel olmayan ve istisnai olarak doğru olmayanları olabilir ve fakat FormMap, SİTE üzerindeki materyallerin tamamının güncel ve doğru olduğunu garanti etmez.

FormMap, SİTE’de bulunan materyaller ile ilgili hiçbir şart veya garanti vermez. SİTE ile ilgili olarak, kanunların elverdiği maksimum sınırda, şart ve garantinin sağlanmadığını belirtiriz.

 1. Sorumsuzluk Halleri

www.FormMap.com aracılığı ile KULLANICI’nın temin edeceği Spor salonlarına giriş hakkı sonrası, FormMap, bu salonda KULLANICI’nın sergileyeceği hiçbir hareket, düşünce, sözleşme veya davranış ile ilgili sorumlu tutulamaz. FormMap, KULLANICI’nın sağlık ve güvenliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Gyimİstanbul, İŞLETME’de oluşabilecek herhangi bir zarar ya da hasar ile ilgili SİTE’nin kullanımı dolayısı ile sorumlu değildir. Bu sorumluluk dışı kapsam, servis ve bakım maliyetleri, limitsiz olarak oluşabilecek direkt veya endirekt zararı bu site ile ilgili olabilecek herhangi bir şey de dahil olmak üzere içerir.

 1. E-cüzdan kullanımı hakkında şartlar

KULLANICI’nın hesabında bulunan bakiye ile ancak FormMap’dan alışveriş yapılabilir. Bu bakiye ile FormMap içinde bulunan spor salonlarından direkt alışveriş yapılamaz. KULLANICI’nın hesabına yükleyebileceği minimum tutar 20 TL’dir. FormMap üzerinden satın alınan krediler için para iadesi yapılmaz. İstisnai durumlarda FormMap tamamen kendi takdirinde olmak üzere para iadesi yapabilir. KULLANICI hesabından para çekilmek istendiğinde 5TL işlem ücreti tahsil edilir. Bu tutar, banka işlemi ve işletim masraflarının karşılanması amacıyla kullanılır. Eğer bir hesap 24 ay boyunca kullanılmazsa, site tarafından inaktif edilir ve hesap bakiyesi sıfırlanır. Hesap bakiyesi sıfırlandıktan sonra KULLANICI hiçbir şekilde FormMap’a rücu edemez.

 1. Çeşitli Giriş haklarının Kullanım Koşulları

Genel şartlar

Giriş Hakkı nümerik bir değer olup, sadece seçilen spor salonuna giriş hakkı için kullanılır.

1 Seferlik ve 5 Seferlik Giriş Hakları

Bu giriş hakları ancak satın alınan günden itibaren 90 gün içinde geçerlidir ve KULLANICI’nın bu süre içerisinde kullanabileceği spor salonu / tesis kullanım sayısını ifade eder. Bu hakkın bir kısmı veya tamamı kullanılmaz ise, geçersiz olur ve ödenen tutar kaybedilir. KULLANICI’nın hesabında Suresi Geçti olarak görülür. KULLANICI’nın aldığı hizmetlerin son kullanım süreleri FormMap tarafından kullanım hakkı satın alımı sonrasında bildirilir.

15 Günlük & 30 Günlük & 90 Günlük ve Yıllık Giriş Hakları

Bu giriş hakları ancak satın alınan andan itibaren sırasıyla 15, 30, 90 Gün ve 1 Yıl geçerli olan hizmetlerdir. KULLANICI, bu süreler içerisinde kullanım hakkı tesisi dilediği sıklıkta kullanabilir. Kullanım şifresi bu süreler boyunca aynı kalır. KULLANICI, kullanım hakkının süresi dolduktan sonra tesis kullanımı ile ilgili hiçbir hak iddia edemez. KULLANICI’nın aldığı hizmetlerin son kullanım süreleri FormMap tarafından kullanım hakkı satın alımı sonrasında bildirilir.

Saat Kısıtlamalı Kullanım Hakları

Bazı spor salonları / tesisler ilgili hizmetleri saat kısıtlamalı olarak satışa çıkarabilmektedir. Bu saat kısıtlamaları hizmetlerin tanıtım yazısında veya ilgili spor salonunun / tesisin tanıtım sayfasında bulunan kısıtlamalar bölümünde belirtilir. KULLANICI, daha farklı bir bilgi verilmediği takdirde, gündüz giriş haklarını saat 15:00’e kadar spor salonuna / tesise giriş yaparak kullanabilir. Bu saat sonrasında talep edilecek kullanım hakları İŞLETME tarafından kabul edilmeyecektir. KULLANICI FormMap üzerinde belirtilen saat kısıtlamalarını dikkate alarak kullanım hakkı satın almak ile sorumludur.

Sadece Havuz & Sadece Gym Kullanım Hakları

Bazı İŞLETMELER ilgili hizmetleri spor salonunun /tesisin sadece bir bölümü için satışa çıkarabilmektedir. Bu kısıtlamalar hizmetlerin tanıtım yazısında veya ilgili spor salonunun / tesisin tanıtım sayfasında bulunan kısıtlamalar bölümünde belirtilir. Kullanıcı bu kullanım haklarını satın aldığı takdirde, İŞLETME spor salonunun / tesisin diğer bölümleri ile ilgili kullanım taleplerini kabul etmeyecektir. KULLANICI FormMap üzerinde belirtilen ilgili kısıtlamaları dikkate alarak kullanım hakkı satın almak ile sorumludur.

Pilates &Yoga &Özel Ders

Pilates &Yoga &Özel Ders kullanımı aksi belirtilmediği takdirde 90 gün içerisinde kullanılmalıdır. Bu kullanım hakları paket halinde de satılabilmektedir. KULLANICI, bu kullanım haklarını satın aldığı takdirde ilgili spor salonunu / tesisi iletişim telefonundan arayarak rezervasyon yaptırmak ile sorumludur.

 1. Giriş Hakkı Yaş Sınırı

Giriş hakkı satın almak için 18 yaş üstünde olmanız gerekmektedir. Ancak bazı iş ortağı spor salonları ebeveynlere kendi gözetiminde olması koşulu ile 18 yaş altı kişileri de kabul etmektedir. Bu tamamen spor salonunun bir koşulu olduğundan, giriş hakkınızı alırken, spor salonu ile kontrol etmenizi öneririz.

 1. İletişim

info@FormMap.com e-mail adresinden FormMap’a her zaman ulaşabilirsiniz. Talebiniz 24 saat içerisinde cevaplandırılacaktır.

 1. Yasal Haklar

Bu sözleşme tamamen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

 1. Çalışma Saatleri

İŞLETMElerin çalışma saatleri web sitesinden görülebilir. Bazı spor salonları / tesisler için, ziyaretçi yoğunluğuna göre, giriş zamanına uygun olarak fiyatlar değişebilir. Yoğun saatler ve yoğun olmayan saatler için satılan giriş hakları sadece belirtildiği saatler için geçerlidir. Tatil vb günlerde spor salonu, FormMap’u bilgilendirmeden açılış ve kapanış saatlerinde yapılan değişikliklerden FormMap sorumlu değildir. FormMap’a bu bildirimlerin yapılmaması sebebiyle kullanıcıların uğrayacağı zararlardan İŞLETME tek başına sorumludur.

FormMap’un çalışma saatleri resmi iş günlerinde saat 09:00 – 18:00 arasındadır. info@FormMap adresine çalışma saatleri dışında yapılacak talepler takip eden ilk iş gününde mesai saatleri içerisinde dikkate alınacaktır.

 1. Spor Salonları Hakkında Geri Bildirim

KULLANICI hizmet satın aldığı spor salonları / tesisler hakkında rating değerlendirmesi yapma hakkına sahip olacaktır. Bütün rating’ler SİTE’de muhafaza edilecektir. Bu geri bildirimler, spor salonları için kendi salonlarını geliştirme fırsatı vermek amaçlıdır. KULLANICI, şartlar ve koşulları kabul eder, web sitesi ratinglerini dürüst ve gerçek gözlemlere dayanır olduğunu kabul eder.

KULLANICI hizmet satın aldığı spor salonları için yapacağı 10 rating sonrasında FormMap tarafından kendisine verilecek 5 TL Bonus Krediye hak kazanacaktır.

 1. Arkadaşını Davet Et Prosedürü

KULLANICI, FormMap müşterisi olarak, bu platforma arkadaşını da davet edebilir, arkadaşı aşağıda belirtilen koşullara uyduğu takdirde Bonus Kredi kazanabilir. KULLANICI’nın davet ettiği her arkadaşının, sisteme KULLANICI’nın davet şifresi ile dahil olup, bilet alımı sonrası hesabına 5TL bonus kredi ilave edilecektir. Bu tutar, KULLANICI’nın satın aldığı diğer krediler gibi kullanılabilir ancak sadece FormMap üzerindeki alış verişlerde geçerlidir. Bonus Kredi satın alımlarda Kredi Hesabından önce kullanılabilir. Ayrıca, KULLANICI’nın davet ettiği arkadaşı da, KULLANICI’nın davet şifresi ile kaydolduktan sonra, ilk hizmet satın alımı ile birlikte (aldığı bileti 24 saat içerisinde iade etmez ise) 5 TL Bonus Kredi ile ödüllendirilir.

 1. Bonus Kredi Prosedürü

FormMap zaman zaman Bonus Kredi kampanyası düzenleyebilir. Bonus kredi para yerine geçmez ve hesaba geri ödemesi yapılmaz. Bonus Kredi 90 gün içerisinde kullanılmak zorundadır ve kullanılmadığı takdirde geçerliliğini yitirir. Bonus Kredi, Kredi Hesabımdan önce kullanılabilir. FormMap Bonus Kredi kampanyasını önceden bir ihbar vermeden durdurma hakkına sahiptir. Bu kampanya bitiminden önce Bonus kodu girenler Bonus Kredisi ile ödüllendirilir.

Hizmet satın alımında kullanılmış olan hediye çekleri, indirim kuponları, bonuslar ve benzeri kampanya indirimleri iadeye tabi olmayıp, nakde çevrilmesi de mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir